Naar de inhoud
Waar ben je naar op zoek?
bezoekadres
Jan de Bakkerstraat 13-15
3441 ED Woerden
postadres
Albertus Perkstraat 88
1217 NW Hilversum
contact

info@involve.eu
024 – 323 77 39

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn op 13 april 2022 onder nummer KvK 0001-4934 / 09118043 gedeponeerd bij de KvK Utrecht.

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Involve: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Involve B.V., gevestigd te Nijmegen, en aldaar kantoorhoudend aan het adres (1217 NW) Albertus Perkstraat 88, met KvK-nummer 09118043.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Involve opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of tot het totstandbrengen of leveren van al dan niet stoffelijke zaken.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Involve strekkende tot het in opdracht van of ten behoeve van de opdrachtgever verrichten van werkzaamheden en/of het totstandbrengen of leveren van al dan niet stoffelijke zaken, alles in de ruimste zin van het woord.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: (strategisch, beleids- en management) advies met inbegrip van het ontwerpen en begeleiden van (communicatie)strategieën op de (middel)lange termijn, verrichten van audits en uitbrengen van second opinions, (management)training, (personal en team) coaching, en het werven, selecteren, samenstellen en plaatsen van (een team van) (interim)personeel op detacherings- of andere basis, alles in de ruimste zin van het woord.
 5. Op alle offertes en aanbiedingen door, alle opdrachten aan c.q. alle overeenkomsten met Involve zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Involve zijn aanvaard.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Centraal Gelderland en te raadplegen op www.involve.eu. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt ter zake van latere overeenkomsten met de opdrachtgever geacht met de toepasselijkheid van de als de laatst gedeponeerde en op involve.eu gepubliceerde versie van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES, AANBIEDINGEN, VOOR-CALCULATIES ETC.; RETOURPLICHT

 1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door Involve zijn geheel vrijblijvend.
 2. Zij kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Offertes door Involve zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
 3. De van de offerte etc. deel uitmakende documenten en gegevens (zoals voorstellen, ontwerpen, analyse, plannen van aanpak en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van Involve. Bij niet-totstandkoming van de opdracht dient de opdrachtgever de documenten en gegevens op eerste verzoek aan de Involve te retourneren, zonder kopieën daarvan te behouden, te gebruiken of aan derden te verstrekken.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

 1. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen twee weken is aanvaard, of de aanvaarding door Involve schriftelijk (met inbegrip van e-mail) is bevestigd. Aan mondelinge mededelingen en/of toezeggingen gedaan door of namens Involve kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij zij zulks uitdrukkelijk aan Involve ter kennis heeft gebracht en Involve alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Als aanvaarding door de opdrachtgever zal mede worden aangemerkt toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan in de offerte c.q. het aanbod begrepen werkzaamheden of totstandbrenging van al dan niet stoffelijke kunnen (kan) worden verricht, of het door de opdrachtgever of het bij relaties van de opdrachtgever in haar percelen of systemen toelaten van door Involve voor de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde personen.
 4. De opdracht komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 5. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door Involve van haar mededelingen.
 6. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door Involve verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
 7. Involve behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aan- vaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 8. Indien Involve op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud en omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze extra werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Involve worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Involve. Involve is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke/aanvullende schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

 1. Involve heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief of deurwaardersexploot op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, haar faillissement is aangevraagd of haar surséance is aangevraagd, zij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of haar vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van Involve zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien zij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van Involve een naar haar Involve genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
 2. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief of deurwaardersexploot op te zeggen, indien de andere partij, toerekenbaar of niet, herhaaldelijk is tekortgeschoten in de nakoming van een of meer van de op haar rustende verplichtingen en zij deze tekortkoming, na daartoe te schriftelijk te zijn aangemaand, niet binnen de in de aanmaning daartoe gestelde termijn heeft opgeheven.
 3. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst per aangetekende brief of deurwaardersexploot te annuleren (op te zeggen) voordat Involve met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is mits zij Involve voor de hierdoor voor Involve ontstane schade schadeloos stelt, welke schade moeilijk te bepalen en is daarom door partijen billijkheidshalve pro rata wordt op het bedrag van de opdracht overeenkomend met een periode van zes weken van de looptijd van de opdracht, en indien de opdracht korter duurt, op het gehele bedrag van de opdracht, een en ander exclusief omzetbelasting.
 4. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met een opzegtermijn van zes weken per aangetekende brief op deurwaardersexploot op te zeggen mits zij Involve voor de hierdoor voor Involve ontstane schade schadeloos stelt, welke schade moeilijk te bepalen en is daarom door partijen billijkheidshalve pro rata wordt op het bedrag van de opdracht overeenkomend met een periode van zes weken van de looptijd van de opdracht, en indien de opdracht korter duurt, op het gehele bedrag van de opdracht, een en ander exclusief omzetbelasting. Daarnaast blijft het volledige bedrag van de opdracht over de opzegtermijn verschuldigd, ongeacht of de werkzaamheden worden verricht of niet. Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden door een derde wil laten voortzetten, zal Involve aan de overgang haar medewerking verlenen. Voor zover deze overdrachtswerkzaamheden tot meerwerk leiden, zal Involve deze werkzaamheden en ermee verband houdende kosten afzonderlijk, tegen haar gebruikelijke tarief, in rekening mogen brengen.
 5. Bedragen die Involve vóór de opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd alsmede door Involve gemaakte kosten die toezien op de periode gelegen tussen de laatste factuurdatum en de datum waartegen de overeenkomst is opgezegd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.
 6. Indien er sprake is van blijvende onmogelijkheid aan de zijde van Involve om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief of deurwaardersexploot op te zeggen. De opdrachtgever blijft verplicht om de betaling te verrichten ten aanzien van de diensten waar al gebruik van is gemaakt.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:756 en 7:764 BW wordt uitgesloten.
 8. Bevoegd gedane opzegging kan behoudensvoor zover bepaald in dit artikel niet leiden tot aanspraken jegens de opzeggende partij.
 9. Het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of zodanige ontbinding in rechte te vorderen, evenals het recht om wijziging van de overeenkomst te vorderen of te verzoeken ter opheffing van nadeel, wordt uitgesloten.

Artikel 5: VERVANGING PERSONEEL

 1. Om de continuïteit van de dienstverlening van Involve te waarborgen stelt Involve bij langdurige uitval door ziekte of uitdiensttreding vervangend personeel beschikbaar dat ten aanzien van deskundigheid en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezette personeel.

Artikel 6: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO; MEDEWERKING; OPDRACHTGEVER; WERKZAAMHEDEN TEN KANTORE VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat zaken en gegevens die Involve naar haar oordeel nodig heeft (of waarvan de opdrachtgever dat redelijkerwijs behoort te begrijpen) voor het adequaat uitvoeren van de op- dracht, voldoende tijdig en in de gewenste vorm en aantallen ter beschikking komen van Involve en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever is gehouden er zelf voor zorg te dragen, dat zij van al deze gegevens en zaken kopieën behoudt. Involve heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de op- drachtgever aan de in de eerste volzin genoemde verplichting heeft voldaan. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in de eerste volzin genoemde verplichting, dan heeft Involve, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.
 2. De opdrachtgever en Involve zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Indien de opdrachtgever op een zodanig laat tijdstip een in het kader van de opdracht belegde afspraak of bijeenkomst afzegt, dat Involve de betreffende medewerker(s) redelijkerwijs niet meer voor andere werkzaamheden kan inzetten, wordt de afspraak of bijeenkomst geacht te hebben plaats gevonden zoals afgesproken en in rekening gebracht, en indien de afspraak of bijeenkomst in zodanig geval wordt verplaatst, wordt de daaraan te besteden tijd en de in dat kader ter maken kosten als meerwerk in rekening gebracht.
 3. Onverwijld na het einde van de opdracht dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde gegevens en zaken van de andere partij terug te geven, onder het voorbehoud dat Involve van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag achterhouden, welke kopie bestemd is voor de administratie van Involve.
 4. Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd ten kantore van de opdrachtgever, voorziet zij Involve kosteloos van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die naar het oordeel van Involve noodzakelijk of nuttig zijn om de opdracht uit te voeren, in het bijzonder het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde computerfaciliteiten, is de opdrachtgever onder andere verplicht zorg te dragen voor afdoende (nood)stroomvoorzieningen, back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures. Involve zal viruscontroleprocedures op eigen apparatuur toepassen wanneer zij van de faciliteiten van de opdrachtgever gebruik maakt. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door de opdrachtgever aan Involve ter beschikking gestelde kantoorruimte, voorzieningen en faciliteiten voldoen aan de in de Arbo-wet en aanverwante regelgeving vastgelegde normen, zoals op het gebied van werkplekken, meubilair en daglichttoetreding.
 5. De opdrachtgever zal voldoende personeel inzetten teneinde Involve in staat te stellen haar werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het in te zetten personeel over voldoende vaardigheden en ervaring beschikt. Indien de opdrachtgever het benodigde personeel niet kan inzetten, is de opdrachtgever verplicht om aanvullend of ander kundig personeel in te zetten. Indien dit laatste niet mogelijk mocht blijken, mag Involve vervangend personeel inzetten tegen de daarvoor gebruikelijke tarieven, welke werkzaamheden alsdan afzonderlijk als meerwerk in rekening gebracht zullen worden.
 6. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Involve of derden, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Involve.

Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele of vaste) telefoon- of kabelnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

 1. Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever bewerkte of aan, op of in andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van Involve voor schade van de opdrachtgever wordt in alle gevallen volledig uitgesloten, zowel voor directe schade, indirecte als andere vormen van schade, behoudens indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Involve een bedrag uitkeert. Desgevraagd verstrekt Involve een kopie van de polis van haar aansprakelijkheidsverzekering.
 2. De opdrachtgever doet afstand van het recht, voor door haar jegens Involve gepretendeerde vorderingen conservatoir beslag te leggen.
 3. Involve heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever onge- daan te maken of te beperken.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Involve tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
 5. Involve is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheids-uitsluitingen en -beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Involve voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheids-uitsluitingen en -beperking hebben.

Artikel 8: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

 1. Involve zal de door haar op grond van de opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap en vakmanschap, uitvoeren. Involve heeft een inspanningsverplichting en, tenzij anders is overeengekomen, geen resultaatsverplichting.
 2. Involve bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin van het woord. Involve zal evenwel binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie daardoor niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
 3. Involve bepaalt welke persoon (personen) de met de opdracht verbonden werkzaamheden uitvoert (vervoeren), ook indien de opdracht is verstrekt met het op uitvoering door (een) bepaalde persoon of personen, in welk geval Involve steeds gerechtigd zal zijn deze persoon of personen te vervangen door een of meer anderen met dezelfde kwalificaties, doch niet dan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.
 4. Involve heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haars inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door Involve werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Involve het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen Involve en de opdrachtgever.

Artikel 9: OVERMACHT

 1. Indien Involve haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevol- ge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar,mobilisatie,burgeroorlog,oproer,terrorisme,molest,diefstal,brand,ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdver- klaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, langdurige arbeidsongeschiktheid van door opdrachtnemers voor de uitvoering van de werkzaamheden in te zetten mensen, stremming van vervoer, computeruitval, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Involve, de opdrachtgever als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat Involve redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van Involve door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat zij de opdracht (verder) uitvoert, heeft Involve het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 3. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, noch ontstaat in die gevallen voor Involve een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 10: UITSPANNINGSBEDING

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van Involve, welke toestemming zonder opgave van redenen kan worden geweigerd, is het de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na eindigen (of annuleren) van de opdracht niet toegestaan – ongeacht of dat tegen betaling betaling geschiedt, om niet of in opdracht van of door tussenkomst van derden of op welke wijze dan- ook gebruik te maken van of een verbintenis aan te gaan met een of meer van de bij de opdracht ingeschakelde of in te schakelen personen die in dienst van of op andere basis dan als werknemer werkzaam voor Involve zijn of waren. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever aan Involve een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 50.000 (vijftigduizend euro) per overtreding per persoon, te vermeerderen met een bedrag van EUR 2.000 (tweeduizend euro) voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding voortduurt, een en ander met een maximum van EUR 100.000 (honderdduizend euro) per betrokken persoon. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, maar laat onverlet het recht van Involve tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 11: (DRUK-)PROEVEN, PLANNEN VAN AANPAK, ACTIEPLANNEN EN VOORSTELLEN

 1. De opdrachtgever is gehouden de door Involve aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk-)proeven, analyses, adviezen plannen van aanpak, actieplannen, campagnes en formats zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Involve te doen toekomen.
 2. Goedkeuring door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Involve de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
 3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in dit artikel genoemde verplichting(en) geldt dit als goed- keuring in de zin van het voorgaande lid.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De opdrachtgever garandeert Involve dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op intelllectuele-eigendomsrechten van derden van welke aard dan ook, danwel op andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Involve zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken. De opdrachtgever stelt zich garant voor de daarbij door Involve redelijkerwijs te maken kosten van juridische bijstand, mits Involve binnen redelijke termijn na het ontstaan van die kosten daarvan opgave doet aan de opdrachtgever.
 2. Involve staat er jegens opdrachtgever voor in, dat de bij aanvang van de uitvoering van de opdracht gebruikte of overgelegde werken (adviezen, documentatie whitepapers, handleidingen, artikelen, een en ander in de breedste zin van het woord) haar (intellectuele) eigendom zijn, danwel dat zij daar uit anderen hoofde ten behoeve van de opdracht gebruik van mag maken. Indien een derde desalniettemin de opdrachtgever aanspreekt in verband met een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, dient de opdrachtgever daarvan onmiddellijk melding te maken aan Involve.
 3. Involve is en blijft, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoe­ring van de opdracht ingescha­kelde derden, uit­slui­tend rechtheb­ben­de op ieder auteursrecht of ander intellectuele-eigendomsrecht op bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Dit geldt ook indien de desbe­tref­fende werken, werk­zaamhe­den of gerelateerd zaken als afzon­derlijke post op de offerte, in het aan­bod of op de factuur zijn ver­meld.
 4. De opdrachtgever verkrijgt slechts gebruiksrechten op de in lid 2 en lid 3 bedoelde werken. Deze gebruiksrechten zijn ter zake van de in lid 2 bedoelde werken beperkt tot de duur van de opdracht, en de opdrachtgever dient deze na afloop van de opdracht aan Involve te retourneren, zonder kopieën behouden te hebben of aan anderen ter beschikking te hebben gesteld. Ter zake van de in lid 3 bedoelde werken zijn deze gebruiksrechten eveneens beperkt tot de duur van de opdracht, behoudens voor zover het gebruik strikt is beperkt tot raadpleging door de bij de opdrachtgever werkzame personen en afdeling(en) die bij de opdracht betrokken zijn geweest ten behoeve van implementatie in het kader van het in de opdracht omschreven specifieke doel. Indien de opdrachtgever bepaalde werken, gegevens, zaken of documenten veelvuldiger of voor breder doel wil gebruiken, dan dient de opdrachtgever in overleg met Involve te treden teneinde de voorwaarden waaronder dat kan geschieden te bespreken, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 (vertrouwelijkheid). Meer in het bijzonder geldt dat de in lid 2 en lid 3 bedoelde werken, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd in welke vorm dan ook. De uitoefening van deze rechten – openbaarma­king of overdracht van gege­vens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uit­voe­ring van de opdracht uit­drukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbe­hou­den.
 5. Door overtreding van het in lid 4 gestelde is de opdrachtgever in verzuim en verbeurt zij aan Involve een direct opeisbare boete van EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van Involve op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor Involve daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 13: HONORARIUM; DECLARATIE EN KOSTEN

 1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door Involve geen kosten bere- kend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van Involve en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 2. De helft van de gemaakte reisuren en de gehele gemaakte reis-, verblijf- en parkeerkosten worden in rekening gebracht.
 3. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door Involve verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Involve.
 4. Involve past haar tarieven en die van haar medewerkers periodiek tussentijds aan. Indien werkzaamheden in het weekeinde of in de avond worden verricht, worden deze behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs beschouwd als voortvloeiend uit de opdracht en tegen een tarief van anderhalf keer het gebruikelijke honorarium in rekening gebracht. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De door Involve gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van declaraties van ingeschakelde derden, reis- en vervoerkosten, materiaalkosten en verzend- en verzekeringskosten.
 7. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
 8. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Involve gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herzie- ning van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstand- koming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.
 10. Indien de uitvoering van de opdracht door Involve wordt opgeschort of beëindigd, heeft Involve recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 14: (OP)LEVERINGSTERMIJN

 1. Een door Involve opgegeven (op)leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Involve is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de nadere termijn voor nakoming is verstreken zonder dat de levering is geschied. Overschrijding van een indicatieve termijn levert geen tekortkoming op.
 2. De gebondenheid van Involve aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de op- drachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Involve in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door Involve mogelijk te maken. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt de inspanningsverplichting van Involve om binnen de aanvankelijk overeengekomen leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan (een van) haar verplichtingen zoals die onder meer zijn omschreven in de artikelen 5, 9, 10, 11, 13 en 15 t/m 18.

Artikel 15: VERTROUWELIJKE GEGEVENS

 1. Involve en het door of namens Involve ingezette personeel zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden.
 2. Behoudens toestemming van de opdrachtgever is Involve niet gerechtigd van de opdrachtgever verkregen gegevens of zaken aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor de opdrachtgever deze aan Involve ter beschikking stelde, behoudens in het kader van een civiel-, tucht-, of strafrechtelijke procedure waarbij Involve partij is en deze gegevens of zaken van belang kunnen zijn. Involve zal de opdrachtgever in zodanig geval van zodanig gebruik onverwijld in kennis stellen.
 3. Involve zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.
 4. Involve is, zolang hiermee geen vertrouwelijke inhoudelijke informatie wordt geopenbaard, gerechtigd tot het in algemene bewoordingen vermelden van de naam van haar opdrachtgevers en de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden op haar website en in haar (commerciële) uitlatingen aan (potentiële) klanten.

Artikel 16: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 1. Indien Involve bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt kan Involve worden aangemerkt als Verwerker.
 2. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Involve zal zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 3. In het geval van het verwerken van Persoonsgegevens sluit Involve – in overleg – een verwerkersovereenkomst af.
 4. Als Involve bij de verwerking derden (subverwerkers) in schakelt zal zij Opdrachtgever zo spoedig mogelijk vooraf informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 5. In geval van inschakelen subverwerkers sluit Involve een verwerkersovereenkomst af met deze partij.
 6. Voor meer informatie hoe Involve omgaat met de AVG wetgeving verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van Involve.

Artikel 17: ONDERZOEK BIJ AF- EN OPLEVERING; AFWIJKINGEN

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van Involve deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
 2. De prestatie van Involve geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
 3. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplich- tingen en vormen reeds om die reden geen grond voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, (geheel of gedeeltelijke) ontbinding of opzegging van de overeenkomst of voor schadevergoeding.
 4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 18: RECLAME

 1. Een reclame met betrekking tot de door Involve verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan Involve mede te delen.
 2. Indien de opdrachtgever aantoont dat zij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan Involve mede te delen.
 3. Behoudens de in dit artikel genoemde gevallen komt aan de opdrachtgever nooit enig recht van reclame toe.
 4. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
 5. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Involve de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van het deel van de werkzaamheden of leveringen waarvan het resultaat afgekeurd is.

Artikel 19: BETALING

 1. Involve bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Involve vrij (al dan niet op basis van een declaratie) een aanbetaling te verlangen alvorens zij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien en voor zover geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende.
 2. Involve declareert in beginsel maandelijks, doch ter voorkoming van oplopend onderhanden werk onder omstandigheden vaker. Betaling door de opdrachtgever van het volledige bedrag van de declaratie dient te zijn geschied binnen veertien dagen na factuurdatum in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Involve aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het gedeclareerde bedrag inclusief de eventueel daarover verschuldigde BTW is bijgeschreven op de aangewezen rekening. Betaling geschiedt netto, met uitsluiting van het recht op opschorting van de betalingsverplichting en van het recht van verrekening, ook indien tegen de hoogte van de declaratie bezwaar is gemaakt.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Involve op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft Involve, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht als vertragingsschade de “wettelijke rente bij handelsovereenkomsten” in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Involve heeft.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijn heeft betaald, kan Involve met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Involve op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Involve worden door partijen in afwijking van het Rapport Voorwerk II aangemerkt als schade in de zin van art. 6:96 BW. De buitengerechtelijke kosten worden, indien de werkelijke kosten lager zijn, gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250, een en ander exclusief omzet- belasting. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 6. Betalingen aan Involve strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande opeisbare vordering (declaratie), naar de keuze van Involve ook indien de opdrachtgever bij de betaling een andere toewijzing opgeeft.
 7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, zulks ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 20: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. Involve is bevoegd om zaken en gegevens van de opdrachtgever die zij onder zich heeft, alsmede die zaken en gegevens die door Involve zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens Involve heeft voldaan.
 2. Het volledige eigendomsrecht op door Involve aan de opdrachtgever afgeleverde zaken en gegevens blijft onvoorwaardelijk bij Involve totdat de opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens Involve die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken en gegevens verrichten, noch genoemde zaken in de feitelijke macht van een derde brengen. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd eventuele derden eigener beweging te wijzen op het eigendomsvoorbehoud en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
 3. De opdrachtgever verleent Involve pandrecht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van Involve zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan Involve verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 21: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN; DIVERSEN

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.
 2. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Involve in elk geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs geacht kon worden bekend te zijn met het bestaan van deze rechten.
 3. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar (de onderneming van) de opdrachtgever gevestigd is of kantoor houdt, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.
 4. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen, in die zin dat de strekking van de vervallien bepaling en van de overeenkomst en de erin vervatte opdracht blijft gehandhaafd.
 5. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de opdracht of overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en alle partijen blijven binden.
 6. De in deze leveringsvoorwaarden genoemde boetes zijn bedoeld als incentive om de betreffende verboden na te leven en gegeven garanties na te komen. Hun door Partijen overeengekomen hoogte is door Partijen gerelateerd aan de kans op ontdekking van overtreding of niet-nakoming.

Involve B.V.

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief, waarin we de meest actuele vakkennis met je delen. Onze nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar.